Overeenkomst bouwloods

Onderstaand is een overeenkomst tussen bovengenoemde club, hierna te noemen “de gebruikers” en Jeugdcarnaval Schaijk.

Men betaalt € 50,00 huur voor gebruik van de bouwloods en stroom. Beide partijen zullen zich aan de onderstaande afspraken houden.
Zo niet hebben beide partijen het recht om dit contract per onmiddellijke ingang op te zeggen. Waarbij geldt dat Jeugdcarnaval Schaijk geen teruggave van gelden genereert. Voor het gebruik van de bouwloods en het behoud van deze loods zijn een aantal afspraken noodzakelijk; Contractperiode is van moment van ondertekenen contract tot uiterlijk 4 weken na de carnaval van het carnavalsjaar waarin het contract ondertekend is.

Waarbij de club, indien deze het jaar daarop nog bij de jeugdcarnaval hoort, hun onder stel mag laten staan in de bouwloods.

Iedere club krijgt tegen borg van € 15,00 1 sleutel van de bouwloods.
Deze sleutel moet uiterlijk 4 weken na de carnaval weer ingeleverd worden bij contactpersoon jeugdcarnaval bouwloods. De gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor juist gebruik van deze sleutel.

Na verlaten van de bouwloods, dient de laatst aanwezige club de bouwloods op een correcte wijze af te sluiten. Bouwen geschiedt onder toezicht van een volwassene.

De gebruikers dragen zelf zorg voor het regelen van toezicht. Men krijgt een plek in de loods toegewezen. Houd rekening met je medegebruikers en neem niet een groot ge deelde van een ander in beslag met trekstangen en dergelijke.

De gebruikers zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de schoonmaak en in geval van schade ook voor de reparatie hiervan. De kosten welke voortvloeien uit de reparatie zijn voor de gebruikers van de bouwloods.

Indien na afloop van het carnavalsseizoen of tijdens het bouwseizoen zelf kosten en/of reparaties aan de bouwloods voortvloeien uit nalatig gedrag van gebruikers van de bouwloods zal dit worden ingehouden op de borgsom van € 15,00.

De bouwloods is voorzien van stroom.
De gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor het juist gebruik van deze voorziening. Deze voorziening mag niet gebruikt worden voor verwarmen, elektrische kachels zijn daarom niet toegestaan.

Schoonmaken en schoon houden van de bouwloods en de omgeving van de bouwloods is de verantwoordelijkheid van de gebruikers van de bouwloods. Mochten er clubs zijn die zich hier niet aan houden wordt de borg van € 15,00 niet terugbetaald.

Jeugdcarnaval Schaijk behoudt het recht om gebruikers van de bouwloods te weren en of te verwijderen uit de bouwloods gedurende het gehele bouwseizoen. In alle zaken welke niet hierboven beschreven zijn beslist Jeugdcarnaval Schaijk.